Pracovní skupina primátora města pro cyklodopravu.

Na sklonku roku 2014 byl ze strany "cyklistické veřejnosti" Hradce Králové osloven pan primátor města a náměstek pro rozvoj města s návrhem na vznik zájmové skupiny, která by mohla oficiálně hájit a zastřešovat zájmy tohoto druhu dopravy při rozvojových plánech města. Společně bylo dohodnuto, že město bude iniciovat vznik této pracovní skupiny s tím, že organizačně bude začleněna pod primátora města. Dne 3.2.2015 proběhlo na základě výzvy v BIO CENTRAL veřejné setkání se zájemci o cyklistickou dopravu v Hradci Králové , kde se v rámci konstruktivní diskuze vyprofilovali zájemci o práci v této pracovní skupině. Bylo navrženo, že spolupráce města s "cyklistickou" veřejností bude probíhat ve dvou rovinách, a to jednak v rámci činnosti uvedené pracovní skupiny primátora města a jednak mimo strukturu magistrátu města v rámci tvůrčích setkání hradecké cyklokomunity. 

Zájem o činnost v pracovní skupině primátora města pro cyklodopravu projevilo více než 30 zájemců (organizovaných cyklistů, aktivních občanů, studentů, členů KMS, zástupců cyklistice přátelských sdružení, apod.) s tím, že vlastní počet členů nepřesáhne 15 (počet členů však není principiálně uzavřen). Předpokládá se, že jednání pracovní skupiny bude 1x měsíčně  a mezi hlavní pracovní oblasti bude patřit:

  • projednávání konkrétních záměrů a projektů s dopadem na cyklodopravu
  • poradní názor pro vedení města z oblasti nemotorové dopravy 
  • řešení vlastních podnětů pro zlepšení podmínek pro cyklodopravu
  • spolupráce na propagaci cyklodopravy (kampaně, cyklojízdy, apod.)
  • spolupráce při aktualizaci cyklomapy města
  • spolupráce při aktualizaci cyklowebu města
  • další

Vznik pracovní skupiny primátora města pro cyklodopravu, která zapadá do městem přijaté Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové, schválila Rada města Hradec Králové dne 3.3.2015.